WYKAZ ŚWIADCZEŃ

1.) Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej , zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Podmiot udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy stosownych przepisów w następujący sposób:

  • do wglądu w miejscu udzielania świadczeń podmiotu
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

    Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii nie podlega opłacie.
    Świadczenia medyczne udzielane odpłatnie są realizowane na podstawie indywidualnych rozliczeń z pacjentem.

 Cennik usług medyczny z zakresu POZCena jednostkowa w złotych
 Porada lekarska45
 Badanie EKG bez opisu30
 Badanie EKG z opisem45
   
 Cennik usług medycznych z zakresu Medycyny PracyCena jednostkowa w złotych
 Porada lekarza medycyny pracy80
 Badanie EKG bez opisu30
 Badanie EKG z opisem45
 Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych50

2.) Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. ( w ramach kontraktów NFZ)

pielegniarka2