Dokumentacja jest udostępniana:
1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości
2. Przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez
pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem
ustawowym.
4. Osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się
temu pacjent za życia
a. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji
medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd w postępowaniu nieprocesowym na
wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca
zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku
uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub
sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.
b. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji
medycznej sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może
wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej
udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:

a. w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z
tytułu śmierci pacjenta;
b. dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej, pacjent, jego
przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji
medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki.
Druki Wniosków dostępne są również w rejestracji przychodni.
Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.
Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty
złożenia wniosku.
Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w rejestracji w godz. pracy przychodni.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U.
z 2012r. poz 159 z późn. zm.)
 Ustawa z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016
 Rozporządzenie MZ z dnia 21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz 1697 z późn. zm.)