Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanus Sp. z o.o., ul. Dobra 3/LU 9, 08-400 Garwolin
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: radom@gmail.com
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 -30 lat w zależności od rodzaju danych
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa